Pagalba mokiniui

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamas tėvystės įgūdžių stiprinimo paslaugas.

 

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m. m.
Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

• el. būdu www.spis.lt;
• atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
• užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
• užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
• dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

https://vilnius.lt/lt/2023/06/27/mazas-pajamas-gaunantys-vilnieciai-kvieciami-kreiptis-del-paramos-mokiniams/

 
Pagalbos specialistai

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą ,  atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.
Specialioji pedagogė Lucija Bobrovič
tel. 861686305
El. paštas – lucinka@list.ru
126 kabinetas

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Šviečia moksleivius, tėvus, pedagogus vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis, smurto ir nusikalstamumo prevenciniais klausimais. Teikia socialinę pagalbą vaikams,  turintiems elgesio ir mokymosi problemų. Per įdomią vaikams veiklą vysto vidinius vaikų resursus, kurie padėtų atsispirti žalingiems įpročiams. Ugdo moksleivių toleranciją kitų žmonių atžvilgiu. Skatina mokinius laikytis įstatymų. Plėtotoja darbą su šeima, ugdo atsakomybės jausmą už vaikų auklėjimą, stiprina tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą.
Socialinė pedagogė Agata Višnevska
Tel. 860010951
E-mail. agata.zamara@gmail.com
112 kabinetas

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.
Psichologė Edita Glumbakaitė
Tel. +37069289422
E-mail: editaglumbakaite@gmail.com
315 kabinetas

Patyčių dėžutė

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO FUNKCIJOS:SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO FUNKCIJOS:
Teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais, prireikus nukreipia į pirminę sveikatos priežiūros įstaigą;
Organizuoja sveikatingumo veiklą, atsižvelgdama į vaiko amžiaus tarpsnių anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus;
Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
Teikia metodinę, dalykinę pagalbą pedagogams, tėvams bei mokiniams sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais;
Kontroliuoja higienos normų reikalavimų vykdymą, atlieka mokinių asmens higienos patikras dėl pedikuliozės;
Teikia pasiūlymus dėl mokyklos aplinkos, sąlygų ir ugdymo proceso gerinimo;
Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse.

Darbo laikas:
I – V – 8.00 – 18.00 val.
Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30
Tel. 8 684 298 53
El. paštas: marija.taskiniene@svvsb.lt

Vaiko gerovės komisija:

Skip to content